אשכול תקשורת

מטרת האשכול:
לטפח דוברים, קוראים, מאזינים וכותבים המודעים לכוחן של המילים ולהשפעה העצומה שלהם.
אשכול תקשורת משלב את כל ההיבטים של פונקציות הלשון והשפה: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור. האשכול יצייד את התלמידים בכלים מסוגים שונים, שיאפשרו להם להבין ולהתמודד עם המורכבות והדילמות הקשורות לעולם התקשורת.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: הכרה ושימוש בשפות שונות | תקשורת מהי | משפטי שאלה | שפת החשיבה שפה משותפת | תקשורת סביבתית | תקשורת בינאישית |  אמת ושקר | משמעות ושליטה על השפה שלי
העברת מסרים | הקשבה | פיתוח יכולת התבוננות סביבתית במשחק |  דו שיח
שיתוף פעולה | תקשורת מילולית ולא מילולית | הבעה ללא מילים | ניסוח | סגנון דיבור

רציונל:
כיום ברור לכולם שרכישת מיומנות גבוהה בשפה, היא מטרה חשובה ומפתח להצלחה של ילדים. שפה איננה רק מאפשרת תקשורת, אלא גם האמצעי שבאמצעותו בני האדם יוצרים משמעויות ומעבירים אותן.
אשכול תקשורת של שיטת אשכולות, מקדם את תהליך התפתחות השפה כתהליך הוליסטי ובהקשרים שמשמעותיים לתלמידים. האשכול מדגיש את הקשר שבין תקשורת לחשיבה, ומזמן לתלמידים מגוון רחב של התנסויות ב-4 מיומנות התקשורת: קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה. האשכול יצייד את התלמידים בכלים מסוגים שונים, שיאפשרו להם להבין ולהתמודד עם המורכבות והדילמות לעולם התקשורת.

שיטות חשיבה: שיטת הציפורים הנודדות | שיטת הבלש | שיטת המראות