אשכול ערכים

מטרת אשכול ערכים:
מטרת אשכול הערכים, היא לפתח חשיבה ערכית המודעת להשלכות שיש לפעולות שלנו על עצמנו ועל אחרים. ננסה לעזור לילדים לפתח מצפן פנימי שיכוון וידריך אותם במעשיהם.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: נורמות | ערכים | קבלת השונה | הכללות | דעות קדומות

רציונל:
אשכול ערכים מציג שימוש שונה ומקורי במשחקי החשיבה. במרוצת שנות פעילותנו למדנו שהאינטראקציה סביב המשחק מזמנת אפשרות לערוך דיונים מעמיקים בנושא סובלנות, רגישות וכבוד לאחר. המשחק אף מזמן לנו באופן טבעי דיון בסוגיית חוקים, כיבודם וביצוע שינויים בהם. אשכול הערכים ידגיש את החשיבות של מגוון הערכים והנורמות שלפיהן אנו חיים, ויעסוק בהשוואה בין תרבויות עתיקות. נעמוד על תרומת המשחק לעמים שונים בתרבות האנושית ועל הצרכים הערכים והחברתיים שסיפק המשחק.

שיטות חשיבה: שיטת הציפורים הנודדות | שיטת הרמזור | שיטת המראות