אשכול מתמטיקה

מטרת אשכול מתמטיקה:
לפתח הבנה מתמטית המבוססת על אינטואיציות, ראייה חזותית ויכולות מתמטיות לוגיות לשם פתרון בעיות מתמטיות ביתר קלות.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: משוואות | סדר פעולות | צורות | הסתברות | לוגיקה

רציונל:
בשני העשורים האחרונים חלו שינויים בהוראת המתמטיקה בעולם המערבי. ישנה חשיבות הולכת וגדלה להבנה מתמטית לעומת שליטה באלגוריתמים חישוביים, קיים צורך בלמידה משמעותית, וחיזוק של ההבנות המתבססות על אינטואיציות, ראייה חזותית ויכולות לא חישוביות אחרות של התלמיד. בנוסף, מושם דגש רב על טיפוח המוטיבציה ללמידת המקצוע, בין היתר על ידי גיוון דרכי ההוראה, הגישות, הייצוגים ואמצעי ההוראה.
משחקי החשיבה אכן מאפשרים גיוון של דרכי ההוראה להבטחת למידה לעומק של מושגים מתמטיים. נקודת המפגש בין המתמטיקה למשחקי החשיבה, אינה טמונה דווקא בנושא מתמטי מסוים, אלא דווקא בצורת החשיבה, באופן ההתמודדות עם אתגרים, ובפתרון בעיות בדרך שיטתית ולוגית. במסגרת שיעורי האשכול, יוצגו בפני הכיתה בעיות, והתלמידים ייחשפו לתהליכי פתרון מובנים ושיטתיים, היכולים לסייע להם בפיתוח תובנה מתמטית וחשיבה לוגית.

שיטות חשיבה: שיטת עץ החשיבה | שיטת הבלש | שיטת הסולם