אשכול אולימפיאדה

מטרת אשכול אולימפיאדה:
אשכול זה, מכיל מערכי שיעור ל – 4 משחקי האולימפיאדה.
לאשכול האולימפי שני מאפיינים מיוחדים המבדילים אותו מיתר אשכולות הלימוד:
הילדים ילמדו את האשכול כתהליך של חקר משחקים. כל קבוצת משחק תקבל לידיה כלי עזר
הכוללים את חוקי המשחק, שיטת חשיבה הקשורה למשחק וכן מילון מושגים. במהלך השיעור כל
קבוצה תחקור כשני משחקים בעזרת כלי העזר. תפקיד המדריך יהיה לסייע לקבוצות לחקור את
המשחקים באמצעות בנק שאלות המוצמד לכל משחק, וכן תרגילים להמחשת סיטואציות
ותרחישים במשחק. בתום לימוד המשחקים תתקיים תחרות בין הילדים ברמה כיתתית ובית ספרית.

שכבות גיל: כיתות ה'-ו'

נושאים מרכזיים: 
כבוד הדדי | סובלנות לאחר | הגינות | תרבות חשיבה | מצויינות

שיטות חשיבה:
שיטת הרמזור |  שיטת הציפורים הנודדות | שיטת המראות | שיטת עץ החשיבה