אשכול גן המשחקים הקסום

מטרת אשכול גן המשחקים הקסום:
לפתח מיומנויות חשיבה, הבעה ותנועה באמצעות משחקי חשיבה ייחודיים
ועזרים צבעוניים ואטרקטיביים.

שכבות גיל: גני טרום חובה וחובה

מונחים ומושגים מרכזיים: מיון | ארגון והשוואה | מנייה | יחס וכיוון | מוחשי ומופשט