אשכול לוגיקה

מטרת אשכול לוגיקה:
מטרתו של אשכול לוגיקה היא להקנות הרגלי חשיבה כתשתית לפיתוח כישורי חיים ומיומנויות קוגניטיביות כגון תכנון אפקטיבי, ניתוח סביבה וניהול משאבים.

שכבות גיל: כיתות ג'-ה'

נושאים מרכזיים: תכנון | הערכת מצב | שאילת שאלות | פתרון בעיות | חקר